Revision

Revisorsgruppen levererar revision med engagemang. Det innebär att du får ett bollplank som kan din verksamhet, och som du kan diskutera de möjligheter och problem som företaget ställs inför.

Med den kunskap och kännedom som vi har om er som revisionskund är det självklart att fokusera på det som är viktigast för dig och ditt bolag. Det innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp om både företagets och er privatekonomi och kommer med råd och anvisningar som ni kanske inte tänkt på själv.

Förutom revision erbjuder vi också konsultationer inom ekonomi och skatter.

Vi säljer tjänster

Revisionsbranschens produkter upplevs ibland som abstrakta och svåra att förstå. För den oinvigde kan det vara svårt att se skillnad på den revision som krävs enligt lagen och de konsultinsatser som kunden kan välja att köpa eller utföra själv.

Revision är basen

Basen för våra produkter är revisionen. Denna svarar för merparten av vår omsättning och syftar till att säkra att den ekonomiska informationen i väsentliga delar ger en rättvisande bild av verksamheten.

Bollplank och konsult

Under arbetets gång lär sig revisorn mycket om varje enskild kund. Det är därför vanligt att dessa vill använda revisorn som bollplank och konsult också i andra ärenden. För vem utanför bolaget kan ge bättre råd än revisorn, som ju redan vet hur företagets verksamhet och ekonomi ser ut?

Även om revisorn ger råd är det viktigt att poängtera att det alltid är kunden själv som fattar besluten. Vi lägger därför ned stor kraft på att enkelt och pedagogiskt förklara vad de olika alternativen kan ha för konsekvenser.